Notícies

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme engega el Programa d'Incentius al Vehicle Eficient, dotat amb 75 milions

El Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE) té per objectiu la substitució de 75.000 vehicles, turismes i comercials lleugers i afavorir la compra de vehicles amb menors consums de combustible.

27 de setembre de 2012

El Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme ha engegat, el Programa d'Incentius al Vehicle Eficient (PIVE), que el seu objectiu és la substitució de 75.000 vehicles, turismes i comercials lleugers, amb més de 12 anys i 10 anys d'antiguitat respectivament, per models d'alta eficiència energètica, de menor consum de combustibles i emissions de CO2. La renovació del parc de vehicles constitueix una de les principals eines de promoció de l'eficiència energètica en el transport i la incorporació al mateix de nous models, amb tecnologies més eficients, permet reduir el consum específic del transport de viatgers i mercaderies, amb l'efecte afegit de reduir els impactes mediambientals i millorar la seguretat. S'estima que l'estalvi energètic associat al Programa PIVE, dotat amb uns fons de 75 milions d'euros i vigent des de l'1 d'octubre de 2012 i fins al 31 març de 2013 o esgotament dels fons, ascendeix a 26,1 milions de litres de combustible/ any. Això significa, en termes econòmics i al preu actual del barril, un estalvi de 16 milions d'euros/ any, al que cal afegir una reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de 54.000 tones/any de CO2.

El transport, principal consumidor d'energia final

El sector del transport a Espanya és el principal consumidor d'energia final (37,4% en 2010), així com el principal emissor de gasos d'efecte hivernacle (29,5% del total en el mateix any), enfrontant-se a un important repte en els propers anys per aconseguir que el nostre país compleixi amb els compromisos internacionals quant a sostenibilitat ambiental i neteja d'aire a les ciutats. El sector es caracteritza, a més, per tenir una estructura de consum dominada per productes petrolífers importats pràcticament íntegrament, la qual cosa contribueix a la nostra elevada dependència energètica de l'exterior, propera al 80%, molt superior a la mitjana europea que és del 54%, amb els conseqüents efectes en el dèficit exterior i en la inflació. D'altra banda, la considerable caiguda de vendes de vehicles registrada a Espanya en els últims anys ha provocat un envelliment del parc de vehicles dels nostres país que implica que sigui menys eficient i segura i, per tant, més costosa.

Beneficiaris i quantia de l'ajuda

Poden ser beneficiaris de l'ajudes, particulars, professionals, autònoms, microempreses i pimes. El beneficiari les obtindrà directament, mitjançant el descompte corresponent en el punt d'adquisició del nou vehicle; és a dir en els concessionaris, que prèviament s'han hagut d'adherir a aquest Programa mitjançant un procediment regulat i publicat a la pàgina web www.idae.es. Els ciutadans podran consultar el llistat d'establiments adherits en aquesta mateixa pàgina- La quantia de l'ajuda pública aportada pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme és d'1.000 euros per vehicle. A aquests 1.000 euros se suma el descompte que ha d'aplicar el fabricant o importador del nou vehicle incentivable en la factura de compravenda i que serà, com a mínim, d'1.000 euros. La quantia del descompte per al beneficiari serà, per tant, de 2.000 euros com a mínim. Aquesta ajuda és compatible amb altres vigents sempre que aquestes provinguin de fons propis de les Comunitats Autònomes i de fons europeus.

Requisits per acollir-se a les ajudes

Els vehicles susceptibles d'acollir-se al programa podran ser nous o d'antiguitat no superior a un any des de la seva primera matriculació, hauran de complir els següents requisits: 1.- Vehicles de turisme (categoria M1): Convencionals, híbrids, híbrids enchufables i elèctrics d'autonomia estesa (propulsados total o parcialment mitjançant motors de combustió interna de gasolina o gasoil i elèctrics), que a la data de sol·licitud de l'ajuda es trobin classificats com a classe A o B en la “Base de dades de l'IDAE de consum de carburants i emissions de CO2 de cotxes nous” segons recull el Reial decret 837/2002 i la Directiva 1999/94/CE d'etiquetatge de turismes. Elèctrics puros. Propulsados per motors de combustió interna que puguin utilitzar combustibles fòssils alternatius (autogás –GLP- i Gas Natural) que figurin en la Base de dades de l'IDAE de consum de carburants i emissions de CO2 de cotxes nous, i a més, acreditin comptar amb emissions de CO2 homologades no superiors a 160 g/km (grams per quilòmetre). 2.- Vehicles comercials lleugers (categoria N1): Convencionals, híbrids, híbrids enchufables i elèctrics d'autonomia estesa propulsados total o parcialment per mitjà de motors de combustió interna de gasolina, gasoil, GLP i Gas Natural que, a més, acreditin comptar amb emissions de CO2 homologades no superiors a 160 g/km (grams per quilòmetre). Elèctrics puros. 3.- És requisit necessari donar de baixa definitiva en tràfic, mitjançant certificat d'achatarramiento/destrucció per part del centre autoritzat a aquest efecte, qualsevol vehicle de categoria M1 o N1 propietat del beneficiari, amb una antiguitat mínima de dotze anys (M1) / deu anys (N1) des de la seva primera matriculació. 4.- El preu dels vehicles adquirits, abans d'IVA, no pot ser superior als 25.000 euros, excepte para els vehicles elèctrics, híbrids enchufables i d'autonomia estesa.

Tota la informació en www.minetur.es i www.idae.esTornar a la pàgina anterior